GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem toho dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů. Hovoří-li se v textu tohoto dokumentu o „nás“, je tím míněna fyzioterapie Bc. Eva Baranová, DiS., Veverkova 945, 500 02 Hradec Králové.

Identifikace správce OÚ a zpracovatelů OÚ

Správcem osobních údajů je Bc. Eva Baranová, DiS. Veverkova 945, 500 02 Hradec Králové, IČO: 01594508  (dále jen „Fyzioterapie“).

Pro řádné poskytování služeb fyzioterapie je třeba zpracovávat Vaše osobní údaje. Ke zpracování jsou využíváni další zpracovatelé, jde zejména o správu IT, konzultace s lékaři, komunikace s pojišťovnami, orgány veřejné moci.

Předávání dat z ČR probíhá na Slovensko, a to v rámci výzkumu/studií.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence na ochranu osobních údajů a odpovědného pracovníka dostupných na dankova.eva@seznam.cz.

Účely zpracování osobních údajů a právní základy zpracování

Hlavní činnost Fyzioterapie spočívá v poskytování zdravotních služeb, konkrétně služeb fyzioterapie v souladu se zákonem. Ke zpracování osobních údajů tedy dochází na základě právní povinnosti (zejména Zákon č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)  a dále na základě oprávněného zájmu Fyzioterapie, případně souhlasu se zpracováním OÚ. Účely zpracování jsou následující:

 • Poskytování zdravotních služeb
 • Vyúčtování zdravotních služeb
 • Evidence pacientů, objednávání pacientů
 • Konzultace s lékaři
 • Komunikace s pacienty
 • Daňová evidence, fakturace – daně a účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů)
 • Organizace workshopů a školení
 • Propagace na webu a v dalších materiálech – na základě Vašeho souhlasu

Vědecká studie

Osobní údaje vybraných pacientů mohou být zpracovány pro účely vědecké studie, např. v rámci diplomové práce nebo dalšího výzkumu v oblasti fyzioterapie. Pro řádné provedení a zhodnocení vědecké studie je třeba zpracovávat Vaše osobní údaje. Interně v rámci ordinace budou k účelu vědecké studie zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, anamnéza, výška, váha, věk. V rámci vědecké studie však budou data publikována pseudonymizovaně a anonymně, tedy nebude možné data přiřadit ke konkrétní osobě.

Do zpracování osobních údajů v rámci vědecké studie vstupují další zpracovatelé. Jde zejména o správu IT a společnosti zpracovávajísí statistiky, další spolupracující lékaři a vedoucí diplomové práce.

Zpracovávané osobní údaje  

Pro řádné plnění účelů zmíněných výše budeme zpracovávat Vaše osobní údaje obecné kategorie a zvláštní kategorie. Jde o následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, tituly
 • telefonní číslo, email
 • adresa
 • rodné číslo, datum narození
 • anamnéza
 • případně i fotografie – na základě souhlasu
 • podpis

Kontaktní formulář

V případě, že máte na nás dotaz nebo požadavek, je možné nás kontaktovat skrze kontaktní formulář. Abychom mohli Váš požadavek řádně vyřešit, potřebujeme Vaše následující osobní údaje:

 

 • Jméno, příjmení
 • Email
 • telefon

Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro výše zmíněný účel a uchovávány pro splnění dalších právních požadavků (např. 3 roky po dobu promlčecí lhůty).

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do koncových zařízení pomocí webového prohlížeče.
Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit webové stránky uživatelským preferencím.
Typy používaných cookies jsou následující:

Nezbytné cookies pro zajištění provozu webových stránek. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR:
- Nastavení webu
- Procesy umožňující poskytování služeb webu
- Zabezpečení webu, ověřování uživatelů, prevence podvodného využití, ochrana uživatelských dat

Analýza a funkčnost. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR:
- Stav relace, chování návštěvníků
- Analytické cookies – Google Analytics využívá typ a verzi prohlížeče, referenční URL, IP adresu za účelem vyhodnocení používání webové prezentace
Více informací o Google Analytics naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Vy jako uživatelé máte možnost používání některých cookies odmítnout, případně upravit rozsah cookies skrze Váš prohlížeč. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat.

Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Vaše osobní údaje budou zpracovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána do informačního systému na zabepečené disky a chráněna dostatečně s přihlédnutím k danému účelu zpracování. Přístupy k osobním údajům jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých má přístup pouze paní Bc. Eva Baranová. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle zákonných lhůt.

Doba zpracování osobních údajů

Lhůta, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, je po dobu zákonných lhůt účelů zpracování osobních údajů a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků Fyzioterapie, případně dalších lhůt plynoucích z legislativy (např. archivace,  promlčecí lhůta a další). Dokumentace je zpracovávána v souladu s vyhláškou č.98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.

Práva subjektů údajů

Přístup k Vašim osobním údajům - máte právo požádat žádost o přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, komu jsou data předávána, jaká je lhůta pro zpracování, a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

Právo na editaci osobních údajů - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

Právo na výmaz a zapomenutí – máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu., tedy neoprávněně. Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomeutí přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůta pro další zpracování osobních údajů.

Námitka proti zpracování - máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu – např. pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci našeho obchodního vztahu. Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány.

Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních údajů.

Právo ne přenositelnost - máte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.

Právo podat podnět na ÚOOÚ – v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz).

Právo nebýt součástí automatizovaného rozhodování s právními účinky - automatizovaným rozhodováním je takové rozhodování, které činí stroj bez zásahu člověka, a které má pro subjekt údajů právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). Automatizované rozhodování je možné, pokud je nutné k uzavření a plnění smlouvy a dále se souhlasem subjektu údajů. K takovému zpracování však u nás nedochází.

 

V Hradci Králové dne………

 

 

 

 

Bc. Eva Baranová, DiS.