GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem toho dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů. Hovoří-li se v textu tohoto dokumentu o „nás“, je tím míněna fyzioterapie Bc. Eva Baranová, DiS., Veverkova 945, 500 02 Hradec Králové.

Identifikace správce OÚ a zpracovatelů OÚ

Správcem osobních údajů je Bc. Eva Baranová, DiS. Veverkova 945, 500 02 Hradec Králové, IČO: 01594508  (dále jen „Fyzioterapie“).

Pro řádné poskytování služeb fyzioterapie je třeba zpracovávat Vaše osobní údaje. Ke zpracování jsou využíváni další zpracovatelé, jde zejména o správu IT, konzultace s lékaři, komunikace s pojišťovnami, orgány veřejné moci.

Předávání dat z ČR do jiných států EU ani do třetích zemí mimo EU neprobíhá.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence na ochranu osobních údajů a odpovědného pracovníka dostupných na dankova.eva@seznam.cz.

Účely zpracování osobních údajů a právní základy zpracování

Hlavní činnost Fyzioterapie spočívá v poskytování zdravotních služeb, konkrétně služeb fyzioterapie v souladu se zákonem. Ke zpracování osobních údajů tedy dochází na základě právní povinnosti (zejména Zákon č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)  a dále na základě oprávněného zájmu Fyzioterapie, případně souhlasu se zpracováním OÚ. Účely zpracování jsou následující:

 • Poskytování zdravotních služeb
 • Vyúčtování zdravotních služeb
 • Evidence pacientů, objednávání pacientů
 • Konzultace s lékaři
 • Komunikace s pacienty
 • Daňová evidence, fakturace – daně a účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů)
 • Organizace workshopů a školení
 • Propagace na webu a v dalších materiálech – na základě Vašeho souhlasu

Zpracovávané osobní údaje  

Pro řádné plnění účelů zmíněných výše budeme zpracovávat Vaše osobní údaje obecné kategorie a zvláštní kategorie. Jde o následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, tituly
 • telefonní číslo, email
 • adresa
 • rodné číslo, datum narození
 • anamnéza
 • případně i fotografie

Kontaktní formulář

V případě, že máte na nás dotaz nebo požadavek, je možné nás kontaktovat skrze kontaktní formulář. Abychom mohli Váš požadavek řádně vyřešit, potřebujeme Vaše následující osobní údaje:

 

 • Jméno, příjmení
 • Email
 • telefon

Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro výše zmíněný účel a uchovávány pro splnění dalších právních požadavků (např. 3 roky po dobu promlčecí lhůty).

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Vaše osobní údaje budou zpracovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána do informačního systému na zabepečené disky a chráněna dostatečně s přihlédnutím k danému účelu zpracování. Přístupy k osobním údajům jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých má přístup pouze paní Bc.Baranová. Likvidace elektronických i píemných dat probíhá pravidelně dle zákonných lhůt.

Doba zpracování osobních údajů

Lhůta, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, je po dobu zákonných lhůt účelů zpracování osobních údajů a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků Fyzioterapie, případně dalších lhůt plnyoucích z legislativy (např. archivace,  promlčecí lhůta a další). Dokumentace je zpracovávána v souladu s vyhláškou č.98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.

Prava subjektů údajů

Přístup k Vašim osobním údajům - máte právo pozdat žádost o přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, komu jsou data předávána, jaké je lhůta pro zpracování a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

Právo na editaci osobních údajů - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

Právo na výmaz a zapomenutí – máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu., tedy neoprávněně. Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomeutí přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůt pro další zpracování osobních údajů.

Námitka proti zpracování - máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu – např. pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci našeho obchodního vzathu. Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány.

Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních údajů.

Právo ne přenositelnost - páte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.

Právo podat podnět na ÚOOÚ – v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz).

Právo nebýt součástí automatizovaného rozhodování s právními účinky - automatizovaným rozhodováním je takové rozhodování, které činí stroj bez zásahu člověka, a které má pro subjekt údajů právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). Automatizované rozhodování je možné, pokud je nutné k uzavření a plnění smlouvy a dále se souhlasem subjektu údajů. K takovému zpracování však u nás nedochází.

 

V Hradci Králové dne  20.12. 2019

 

Bc. Eva Baranová, DiS.